Tiếp thị kỹ thuật số: Làm nội bộ hay thuê ngoài

Cho dù doanh nghiệp của bạn lớn hay nhỏ, bạn sẽ phải đưa ra quyết định về những nhiệm vụ vận hành mà bạn sẽ sử dụng nguồn lực nội bộ để xử lý và những công việc sẽ thuê ngoài. Nhiều công ty chỉ cần xem ngân sách của họ và tìm ra lựa chọn …